Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.
Warenkorb (0)
0
Ihren Warenkorb ist leer
Bis zum kostenlosen Versand bleibt:€ 900
Warenkorb erneuert
Keine Moeglichkeit zuanschafen

erkundigen

Suche

 

0

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

I.   SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „EUROLAIKAS“, veikiančios adresuLaisvės pr. 121-65, Vilnius, elektroninis paštas info@eurolaikas.lt, ir kurios įmonės kodas yra 124951950 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarkąbei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://www.vartai.eu/ (toliau – Interneto svetainė) veikimosąlygas.

2.   Ši Politika yra skirta asmenims,kurie lankosi šioje Įmonei priklausančioje interneto svetainėje (https://www.vartai.eu/), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.

3.   Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB„EUROLAIKAS“.

4.   Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jųlaikytis.

5.   Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusiusprincipus:

    5.1. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumoprincipas);

    5.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamubūdu;

    5.3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

    5.4. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimoprincipas);

    5.5. Dedamospastangos,kadasmensduomenysbūtųtikslūsiresantporeikiuiperprotingąterminą nuo pasikeitimo fakto būtųatnaujinami;

    5.6. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);

    5.7. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yratvarkomi;

    5.8. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

    5.9. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

    5.10.   Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

7. Rekomenduojame Jums skirti laiko ir išsamiai susipažinti su šia Privatumo politika.

8. Jei nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Įmonei savo asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimoteisėtumui.

9. Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Įmonė renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis, kaiJūs:

    9.1. Lankotės Įmonės valdomoje Svetainėje ir/ar Įmonės socialinių tinklų paskirose arba naudojatės jų suteikiamomis galimybėmis;

    9.2. Siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Įmone;

    9.3. Įsigyjate Įmonės teikiamaspaslaugas;

    9.4. Sutinkate gauti Įmonės siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Įmonės naujienlaiškį;

    9.5. Teikiate Įmonei savo prekes arpaslaugas;

    9.6. Susisiekiate su Įmonės klientų aptarnavimoskyriumi;

    9.7. Kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Įmone kaip klientas, tiekėjas ar kitas asmuo, turintis su Įmone verslo ar vartojimo santykių.

10. Už asmens duomenų apsaugą Įmonėje atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: el. paštas: info@eurolaikas.lt.

 

II.      SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 

11. Atsižvelgiant į tai,kas Jūs esate (klientas, tiekėjas, Svetainės lankytojas ir t.t.) ir kaip su Įmone bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t. t.), Įmonė gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmensduomenis.

12. Žemiau rasite Asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti,kategorijas:

 

Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų kategorijos ir
tvarkomi asmens duomenys
Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Sutarties su Įmone sudarymas Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas*
 
Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris, adresas*
 
Paslaugos duomenys: pirkimo data, paslaugos aprašymas, kaina*
 
Sąskaitai pateikti reikalingi duomenys (tik su sutikimu): vardas,
pavardė, asmens kodas,
Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu bei 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-
100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle)
Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)
Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų kategorijos ir
tvarkomi asmens duomenys
Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
  banko sąskaitos numeris, paslaugos pavadinimas,
kaina
   
Užklausų administravimas Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas*,pavardė;
 
Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas*, telefononumeris.
Asmens duomenys saugomi 5 metus (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja
dokumentų saugojimo terminų rodykle)
Tvarkyti duomenis būtina siekiant administruoti pateiktas užklausas, susisiekti su svetainės lankytoju.

 

 

*pažymėtų duomenų pateikimas yra būtinas, jei pageidaujate su Įmone sudaryti sutartį.

 

III.   SKYRIUS

KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

 

13. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

14. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą.Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų,prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos irpan.

15. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugaisuteikti.

16. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytiniussusitarimus.

17. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 

IV.   SKYRIUS

KAIP UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

 

18. Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Įmonė imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Įmonės paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų asmens duomenims ir jų konfidencialumuiapsaugoti.

19. Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos irsaugotinų duomenų pobūdžio, Įmonė yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

 

V.   SKYRIUS JŪSŲ PAREIGOS

 

20. Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų.Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Įmonei pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio asmens duomenų pateikimo.

 

VI.     SKYRIUS JŪSŲ TEISĖS

 

21. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenųtvarkymu.

22. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmensduomenimis:

    22.1.   Turiteteisęprašytimūsųpatvirtinimo,artvarkomejūsųasmensduomenis,irtokiaisatvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@eurolaikas.lt.

23. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsųduomenis.

    23.1.   Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@eurolaikas.lt.

24. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenųtvarkymu:

    24.1.   Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@eurolaikas.lt.

25. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būtipamirštam):

    25.1.   Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@eurolaikas.lt.

26. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenųtvarkymą:

    26.1.   Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenųtvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@eurolaikas.lt.

    26.2.   Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.

 
Tipas
Slapuko pavadinimas  
Paskirtis
 
Domenas
Galiojimo terminas
 
 
 
 
 
Analitinis
 
 
    ga
Naudojamas įvertinti vartotojo apsilankymo tikslus, parengti
ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerinti kliento patirtį besilankant svetainėje
 
 
 
 
 
 
 
https://www.vartai.eu/
 
 
2 metai
 
_gat
Naudojamas kontroliuoti interneto
tinklalapyje atliktų užklausų skaičiui.
 
1 minutė
 
_gid
Naudojamas stebėjimo tikslais, siekiant atskirti tinklapio lankytojus.  
24 valandos
 
Funkcinis
 
PHPSESSID
Naudojamas lankytojo sesijos funkcionalumui palaikyti.  
Sesija

VII.           SKYRIUS

INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

 

27. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

28. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniamekompiuteryje).

29. Įmonė naudoja žemiau nurodytas slapukųkategorijas:

    29.1.   Griežtai privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemosturinio;

    29.2.   Veikimą gerinantys slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia Įmonei pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas,taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai;

    29.3.   Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos svetainei / mobiliajai programėlei, kad Įmonė galėtų suteikti patobulintasfunkcijas;

    29.4.   Tiksliniai slapukai: Įmonė gali naudoti slapukus, kad vartotojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojamos Įmonės parduodamos prekės, dominančios konkrečius vartotojus. Atkreipkite dėmesį, kad Įmonė neleidžia trečiosioms šalims reklamuoti savo gaminių ir paslaugų Įmonės Svetainėje.

30. Internetinėje svetainėje https://www.vartai.eu/ naudojami šieslapukai:

31. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytusatvejus.

32. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.

33. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainėsfunkcijų.

34. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

35. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemonės, kurios užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

 

VIII.        SKYRIUS BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

 

36. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

37. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainėsnaudojimo.

38. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, irkt.

39. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

40. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

41. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/arpakeitimų.

42. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu info@eurolaikas.lt.

43. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2020 m. rugsėjo 9d.

 
smart foreash